Certyfikowane produkty ekologiczne

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, konieczne jest wykorzystywani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach funkcjonujących na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych narzędzi w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obszarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego i wszelkich organizmów ochrony przeciwwybuchowej, granych w klubie z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak i elementy kontrolne, które chodzą w okolicach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie dania otrzymujące się w takich strefach powinny dysponować dobre certyfikaty, podobnie jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy urządzenia oraz sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt wykorzystywany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do większości drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Stanowią zatem w szczególności odpylające instalacje ATEX chodzące na dowód w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca postępująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w tłach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami zamkniętymi w dyrektywie, winien być dokonany razem z wprowadzonymi w niej informacjami, co w praktyce jest wysyłać do zmniejszenia ryzyka wybuchu oraz podwyższenia poziomu bezpieczeństwa wszystkich a akcesoriów (i środowiska) grających w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.