Obowiazki pracodawcy a choroba zawodowa

Zgodnie z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w istocie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z okazją nastąpienia w tle pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w jakiego zakładzie zaczynane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do przygotowania odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w artykule prawnym.

Explosion protection documents to dokument zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady działania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, których musi spełnić, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest zobowiązany do: - zapobiegania dokonywaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę istnienia a zdrowia pracowników.

Pan musi zapewnić i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metodzie, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w polu pracy wydzielić odpowiednie powierzchnie w okolic zagrożenia wybuchowego i określić stopień prawdopodobieństwa spotkania w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa określonych w prawu. Dokument powinien być stworzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny stanowić właśnie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do dania ewakuacji w sytuacji, gdy dojdzie do zagrożenia.