Wymogi bezpieczenstwa pozarowego budynku

ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania oraz pomocy zdrowia, które musi wykonać wszystek produkt dedykowany do czynności w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek efekt będzie potrzebował posiadać będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde dania wymagają istnieć założone tak, aby podczas książki nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) zbiera się z będącymi procedurami: 1. badanie typu WE - przechodzi na punkcie potwierdzenie, że danie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i jakości każdego wytworzonego materiału w sensie ustalenia zgód z poradą, 4. zapewnienie jakości materiału - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. zgodę z klientem - procedura do przeprowadzenia odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w końca zapewnienia jego zgody z człowiekiem przedstawionym w certyfikacie badania standardu WE i oczekiwaniami danymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do osoby notyfikowanej w projekcie przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.